Remediëring

Problemen

Als leerlingen problemen hebben met hun studiemethode, maar ook in geval van persoonlijke, familiale of psychosociale moeilijkheden, kunnen zij terecht bij de leerlingenbegeleiding van onze school of bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Initiatieven voor leerlingen van de eerste graad

In de eerste graad worden de volgende initiatieven genomen om de slaagkansen van de leerlingen te verhogen.

  1. Leren leren

Een aantal studiemethodes ‘leren leren’ worden op vrijwillige basis aangeboden aan de leerlingen van het eerste jaar. Daarbij worden aan de leerlingen diverse studietechnieken aangeleerd:

  • aantekeningen en schema’s leren maken
  • gerichte vragen leren stellen en beantwoorden
  • studietips voor diverse vakken
  • hulpmiddelen,  zoals een woordenboek, leren gebruiken
  • studietips om examens voor te bereiden

Alle leerlingen van het eerste jaar krijgen samen met de examenplanning een bundel om de examens voor te bereiden aangeboden.

  1. Inhaallessen

Er worden inhaallessen gegeven voor Nederlands, Frans en wiskunde. Daarin worden leerlingen opgevangen met bepaalde leermoeilijkheden, maar kunnen ook leerlingen bijgewerkt worden na afwezigheid wegens ziekte of bij eventuele zware tekorten.

  1. Huiswerkklas

Bij het begin van het schooljaar worden alle lln. via een brief op de hoogte gebracht van de huiswerkklas en ook vrijblijvend uitgenodigd. Daarnaast kunnen de klassenraad en het GOK-team bepaalde lln. tijdens het schooljaar alsnog een dwingende uitnodiging voor dit initiatief aanbieden.

De huiswerkklas vindt plaats op dinsdag- en donderdagavond van 15.45 tot 16.35 uur. Het lokaal  is uitgerust met computers en naslagwerken. Leerkrachten begeleiden de leerlingen bij het plannen, aanpakken en afwerken van taken en lessen. Tijdens klassenraden kan een evaluatie gebeuren om te zien of de leerling voldoende zelfstandig huiswerk kan maken of nog verdere opvolging nodig heeft.
De huiswerkklas is een hulp die de school aanbiedt, geen sanctie. Het is de bedoeling bij de leerlingen een proces op gang te brengen dat ertoe leidt planmatig en zelfstandig de huistaken te verwerken.

  1. Taalklas

Leerlingen met een duidelijke taalachterstand kunnen driemaal per week (individuele) begeleiding krijgen bij het verhogen van hun taalvaardigheid. Bij aanvang van het schooljaar worden alle lln. van het eerste jaar en hun ouders op de hoogte gebracht van het initiatief. Een aantal lln. krijgen een specifieke uitnodiging voor de taalklas. Ze worden geselecteerd op basis van de diataalscreening en bevindingen van de leerkrachten.

Initiatieven voor alle leerlingen

Alle leerlingen – ook de leerlingen van de eerste graad – komen in aanmerking voor de onderstaande  initiatieven.

  1. Digistudie

Leerlingen die taken niet of slechts gedeeltelijk indienen of leerlingen die nood hebben aan extra oefeningen kunnen door de vakleerkracht worden doorverwezen naar de digistudie. Deze middagstudie vindt dagelijks – met uitzondering van woensdag –  plaats van 12 tot 13 uur en van 15u40 tot 16u30  in de mediatheek.

2. Remediëringstrajecten

Leerlingen die problemen hebben met het begrijpen of instuderen van een bepaald deel van de leerstof, kunnen in de eerste plaats terecht bij hun eigen vakleerkracht. Bij een ernstig probleem kan de vakleerkracht , eventueel in samenspraak met de klassenraad, een gepast remediëringstraject uitstippelen. De communicatie  tussen vakleerkracht en ouders hieromtrent verloopt via de agenda, het rapport of het oudercontact. Bovendien wordt de vordering van dit item opgenomen in het leerlingenvolgsysteem.

Elke vakleerkracht is verplicht om alle rapportcijfers te verduidelijken met gepaste remediërende vakcommentaren. Voor leerlingen die examens hebben, wordt bij elk examencijfer per vak de klasmediaan genoteerd. Een leerkracht met een negatieve klasmediaan in een bepaalde klas, werkt in samenspraak met de vakgroep, na een grondige foutenanalyse een remediëringstraject uit voor de volledige klas en bezorgt dat document persoonlijk aan de directeur. Voor leerlingen met 50 procent of minder wordt, opnieuw na een grondige foutenanalyse, een individueel remediëringstraject opgesteld dat aan de leerlingen en ouders wordt meegedeeld via de agenda en/of het rapport.

Een remediëringstraject  kan voor een leerling van de eerste graad bestaan uit een verplichte doorverwijzing naar de taal- of huiswerkklas of gepaste studiemethodebegeleiding . 

Andere mogelijkheden die de leerkracht kan aangrijpen zijn het bespreken van de taken, toetsen en / of examens van de leerling, het aanbieden van inhaallessen en het plaatsen van extra oefeningen op Smartschool.  Uiteraard wordt elk traject nauwgezet opgevolgd, besproken op de klassenraden en gecommuniceerd via de agenda, de rapporten en / of het oudercontact.

3. Taalportfolio

Voor de taalvakken kan een remediëringstraject georganiseerd worden in de vorm van een taalportfolio.

4. Remediëringscontract

Een bindende vorm van remediëringstraject is het remediëringscontract.  Hier wordt een engagement van leerling en leerkracht gevraagd  om het remediëringstraject te realiseren. Dit instrument wordt vooral gebruikt voor lln. die weinig spontaan initiatief tonen om hun tekorten weg te werken. Of voor lln. die voor een bepaald vak een individueel leertraject afleggen.