Preventie en welzijn

8.1 Inleiding

Elke personeelslid is onderhevig aan de “meldingsplicht” d.w.z. dat hij/zij tekorten inzake infrastructuur die kunnen leiden tot ongevallen onmiddellijk dient te melden aan de technisch adviseur coördinator (Mevr. Vermeire) of technisch adviseur (Dhr. de Bruyne).

8.2 Preventiebeleidsverklaring

Preventiebeleidsverklaring Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas

De directie van het Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas verbindt zich ertoe de volgende doelstellingen te zullen nastreven:

 • De school streeft naar optimale arbeidsomstandigheden en een verantwoord milieubeleid waardoor de veiligheid en de gezondheid van het personeel en de leerlingen wordt gewaarborgd, het welzijn wordt bevorderd en het milieu zo veel mogelijk wordt beschermd.
 • De school zal een voorbeeldfunctie vervullen met betrekking tot arbeidsomstandigheden voor de leerlingen gericht naar de toekomstige beroepsuitoefening.
 • Het welzijnsbeleid zal een gelijkwaardige functie vervullen ten opzichte van het sociaal, economisch en pedagogisch beleid van de school.
 • De school zal zich op een zodanige organisatie en manier van werken richten om risico’s te voorkomen en onaanvaardbare risico’s uit te sluiten. Bij alle beslissingen en bij de dagelijkse gang van zaken zal daarom de aandacht voor veiligheid en gezondheid een hoge prioriteit hebben.
 • Noch vanwege de leerkrachten, noch vanwege leerlingen l studenten duldt de schooldirectie gedragingen die kunnen beschouwd worden als pesten, ongewenste seksuele benadering en geweld.

8.3 Preventieregister

Uit de Preventiebeleidsverklaring van deze school vloeit voort dat we een preventieregister bijhouden met alle documenten, inventarisatie, keuringen en periodieke controles, vergunningen en verslagen. Dit register, waarvan het kader is aangeboden door de Gemeenschappelijke Preventiedienst van het GO!, wordt nauwgezet aangevuld en opgevolgd door de technisch adviseur en de technisch adviseur coördinator : procedures, timing, inventarisatie.

Dit houdt in dat we op basis van volgende documenten en procedures, waarnaar verwezen wordt in wetgeving (Codex, ARAB, AREI), met vaste periodiciteit en verantwoordelijken werken rond veiligheid en welzijn:

 • wat betreft documenten: bestelbon (aankoopprocedure inzake veiligheid), conformiteitattesten, globaal preventieplan (dat goedgekeurd wordt door het BOC), infrastructuurplannen (intern noodplan), identificatiedocument, JAP (jaaractieplan), intern noodplan, onderhoudssteekkaarten van CBM’s (collectieve beschermingsmiddelen) en PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen), onthaalbrochure, opleiding, preventiebeleidsverklaring, legionella, werken met derden, stagedoende jongeren, CLB, arbeidsreglement, explosieveiligheidsdocumenten, rookbeleid.
 • wat betreft inventarisatie: asbest, EHBO, gevaarlijke stoffen en preparaten, machines – arbeidsmiddelen – beschermingsmiddelen, ongevallen, risico’s, speeltoestellen en speelterreinen.
 • wat betreft keuringen & periodieke controles: brandalarminstallatie, brandbestrijdingsmiddelen – rookluiken, hoogspanning, laagspanning, gasinstallatie, ladders, luchtcompressoren, PBM’s en CBM’s, rook- en gasdetectoren, stellingen, stookolietanks, veiligheidsverlichting, verwarmingsinstallaties, voedselveiligheid.
 • wat betreft vergunningen: keukens, milieuvergunning (vlarem, BIM), ioniserende stralingen.
 • wat betreft verslagen: evacuatieoefening, jaarverslag, brandveiligheidsverslag, indienststellingsverslagen, inspectieverslagen, BOC, preventiedienst, externe dienst (Arista) …

8.4 Algemene evacuatierichtlijnen

8.5 Scenario bij brand

8.6 Schuilalarm

Het schuilalarm wordt in werking gezet wanneer de gezondheid van de leerlingen en het personeel in gedrang komt door een probleem met een giftige gaswolk, kerncentraleproblemen, … of wanneer een gevaarlijk individu zich in de schoolgebouwen bevindt.

Het schuilalarm is van kracht bij volgend signaal: 5 x kort het schoolbelgeluid

Volgende richtlijnen moeten gevolgd worden tijdens het schuilalarm:

 • Ga naar binnen
 • Sluit ramen en deuren
 • Schuil zoveel mogelijk langs de kant van de gang in het lokaal zodat het van buitenaf lijkt alsof er niemand in het lokaal is
 • Bel niet naar huis; beperk gsm-gebruik

Bij 3 x kort de schoolbel wordt de schuilmaatregel opgeheven 

Mocht het schuilalarm afgaan tijdens een pauze, dan begeven leerkrachten en leerlingen zich naar het dichtstbijzijnde lokaal.

8.7 Verkeersveiligheid

De eerste graad van deze school neemt elk jaar deel aan de verkeersweek in oktober. Het is een samenwerking tussen alle onderwijsnetten van Sint-Niklaas. De eerstejaartjes krijgen een les over de ‘dode hoek’ en de tweedejaartjes krijgen les over ‘evacuatie van een (lijn)bus’.

Verder zijn we ook lid van MS (Mobiele Scholen) waardoor we met subsidies initiatieven kunnen organiseren.

Ook  de plannen voor een kiss and ride zone in de Clement Heirmanstraat kaderen in de visie op verkeersveiligheid rond de school. Dit initiatief wordt samen met de stad Sint-Niklaas georganiseerd.

De leerlingen die 17 worden of zijn in het jaar dat de lessen worden gegeven,   kunnen gratis de lessen ‘Rijbewijs op school’ volgen. 3 lessen voor ASO, TSO en KSO. 4 lessen voor leerlingen BSO.  Ze krijgen onderricht van professionele instructeurs en krijgen ook de mogelijkheid het examen over het theoretisch gedeelte van het rijbewijs B op school af te leggen. De lessen en het eenmalige examen worden gesubsidieerd door de overheid. Daarom wordt er gevraagd om bij afwezigheid van een rijles een doktersattest binnen te brengen. Enkel met die doktersattesten kan een leerling examen afleggen als hij/zij niet alle lessen gevolgd heeft.

8.8 Welzijn bij leerlingen (leerlingbegeleiding)

a.inleiding

Onze leerlingen kunnen rekenen op de professionele socio-emotionele begeleiding van de cel leerlingenbegeleiding. Indien nodig worden zij door hen doorverwezen naar externe instanties. De cel bestaat uit een drieledig team van het CLB: een verpleegkundige, een maatschappelijk werker en een psychologe + een interne leerlingenbegeleidster die in hoofdzaak de socio- emotionele begeleiding voor haar rekening neemt.

Deze cel komt wekelijks bijeen om al de nieuw aangemelde cases kort te bespreken , de nodige stappen te plannen, de lopende dossiers op te volgen en bij te sturen waar nodig. De namen van alle aangemelde leerlingen verschijnen  maandelijks  op smartschool zodat de leerkrachten op de hoogte zijn. Voor elk van deze leerlingen is een korte weergave van het afgelegde traject terug te vinden in ons leerlingenvolgsysteem.

De cel werkt nauw samen met de adjunct- directeur en de opvoeders in het luik preventie en tucht met als doel door sensibiliserende en motiverende gesprekken met leerlingen en ouders te voorkomen dat leerlingen in het watervalsysteem terecht komen of  ( vroegtijdig ) uitstromen (zonder diploma).

In samenwerking met het team leerkrachten werkt de cel ook mee aan studiekeuzebegeleiding zodat de leerlingen correct georiënteerd worden.

b. Leerstoornissen

Op het KA Sint- Niklaas werkt een team van directie, leerkrachten, opvoeders en een cel leerlingenbegeleiding  bestaande uit leerbegeleiders, socio- emotionele begeleiding en een  CLB – team ( = een psychologe, een maatschappelijk werkster en een verpleegkundige) die leerstoornissen erkennen en over de deskundigheid beschikken daar professioneel mee om te gaan. Wij zijn allen overtuigd van het belang hulp te bieden op maat van de leerling om de leerresultaten van alle leerlingen te optimaliseren en een klimaat van algemeen welbevinden te bewerkstelligen.

We beschikken over een begeleidingsplan voor dyslexie/dysorthografie dat aangepast wordt aan elke leerling in overleg met de leerling, de ouder(s) en het CLB. Op vaste momenten (bv. heroriënteringsklassenraad) worden de toegekende sticordi- maatregelen geëvalueerd en/of bijgestuurd. Het is de bedoeling dat ook voor dyscalculie, ADHD, NLD en ASS zo’n begeleidingsplannen uitgewerkt worden naar analogie van de bestaande .

De school verwacht van deze leerlingen: persoonlijke inspanningen, assertiviteit om hulp te vragen en doorzettingsvermogen. Van de ouders verwacht de school: informatie over revalidatie en logopedie, communicatie bij problemen, stimuleren, begeleiden en kennis van de schoolaanpak .

De school werkt  zeer nauw samen met het CLB dat zelf onderzoekt of doorverwijst naar deskundigen en de verkregen informatie terugkoppelt naar de school zodat hulp op maat van de leerling kan uitgewerkt of bijgestuurd worden.

c. GON-begeleiding

GON staat voor Geïntegreerd Onderwijs en is een samenwerkingsvorm tussen het gewoon en buitengewoon onderwijs.

Het biedt ondersteuning aan jongeren met een beperking en aan hun leerkrachten binnen het gewoon onderwijs. Deze ondersteuning heeft als doel de slaagkansen van leerlingen  met een beperking in het regulier onderwijs te vergroten. De ondersteuning wordt geboden door medewerkers van het buitengewoon onderwijs.

GON wordt enkel opgestart op advies van het CLB. Het CLB maakt hiervoor een protocol op waardoor de GON-begeleiding kan starten.

Wij stellen vast dat onze begeleiding in hoofdzaak in het teken staat van mensen met een autismespectrumstoornis en een normale begaafdheid. Ook jongeren met een andere beperking kunnen (afhankelijk van de problematiek) in aanmerking komen voor GON-begeleiding . Opnieuw kan dit slechts na goedkeurend advies van het betrokken CLB.

De klemtoon in de begeleiding ligt ten eerste vaak op leren leren, leren plannen en organiseren. Ten tweede treffen de begeleiders communicatiebevorderende maatregelen die de relatie tussen de leerling en de school, de leerling en zijn ouders, de ouders en de school ten goede komen.  Ten slotte bewaakt de GON-begeleiding het algemeen welzijn van de leerling en het implementeren van sticordi-maatregelen.

De GON- begeleider fungeert als tussenpersoon tussen school, ouders en leerling en tracht door meerzijdige partijdigheid, motiverende gespreksvoering en duidelijke communicatie de onderlinge relaties te verstevigen. Elke GON-begeleiding heeft tot doel de partners zodanig te emanciperen dat de leerling verder kan zonder GON-begeleiding.

8.9 Vertrouwenspersoon personeel

Vertrouwenspersoon KA Sint-Niklaas

Krista Vermeire

03 780 79 07

krista.vermeire@kasintniklaas.be

Bart De Bruyne

03 780 79 07

bart.debruyne@kasintniklaas.be@kasintniklaas.be

Vertrouwenspersoon Scholengroep 17 Waasland

Petra De Saegher

03 766 64 44

bs.detovertuin@g-o.be

Joeri Verfaille

03 776 02 16

info@clbwaasland.be