Pedagogisch project GO!

Pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap onderscheidt zich van alle andere onderwijsnetten door zijn uitdrukkelijk neutraal en pluralistisch karakter. Zijn fundamentele opdracht is de vrije schoolkeuze waarborgen. Dat betekent concreet dat de scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap hun deuren openzetten voor alle kinderen, ongeacht hun geslacht, afkomst, aard of overtuiging. Alle kinderen hebben immers recht op kwaliteitsvol onderwijs met respect voor ieders ideologische, filosofische en godsdienstige opvattingen.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft zijn fundamentele waarden en doelstellingen vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO). Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en vooral het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989). Uiteraard blijft de overdracht van kennis en vaardigheden een van de belangrijkste taken, maar met zijn uniek pedagogisch project streeft het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap naar de totale ontwikkeling van jongeren tot vrije, mondige, kritische en creatieve mensen. Het stelt de leerwinst van ieder kind en de optimale ontwikkeling van iedere individuele leerling centraal.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap staat voor zeven kernwaarden: zeven principes die het dagelijkse doen en laten bepalen van alle leerkrachten en personeelsleden. Die zeven waarden willen we ook meegeven aan de leerlingen:

  • kwaliteit
  • innovatie en creativiteit
  • respect voor diversiteit
  • betrokkenheid
  • openheid en verdraagzaamheid
  • oog voor de maatschappelijke werkelijkheid
  • vorming van de totale persoon

Lees het volledig Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

De pijlers van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Mondigheid

Het is van het grootste belang dat kinderen van jongs af hun eigen ideeën en standpunten helder leren verwoorden en verdedigen, zodat zij kunnen opkomen voor zichzelf en voor anderen.

Intellectuele nieuwsgierigheid

Kinderen zijn van nature leergierig. De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap stimuleren die intellectuele nieuwsgierigheid en reiken de middelen en vaardigheden aan voor een vol en boeiend leven.

Sociale bewogenheid

De samenleving heeft geen behoefte aan onverschillige bollebozen, maar aan mensen met een hart voor anderen. De ontwikkeling van het geweten, van een rechtvaardigheids- en verantwoordelijkheidsgevoel krijgt in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap de volle aandacht.

Rechtvaardigheid

Het inzicht dat in de samenleving niet iedereen dezelfde kansen krijgt, is de basis van elke vorm van solidariteit. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap leert kinderen en jongeren oog hebben voor de werkelijkheid en de bestaande maatschappelijke ongelijkheden en scherpt hun zin voor sociale rechtvaardigheid aan.

Gelijkwaardigheid

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat er niet alleen van uit dat alle mensen gelijkwaardig zijn, maar streeft er ook naar om elke discriminatie in de praktijk uit te sluiten. De gelijke behandeling van mannen en vrouwen, een ideaal dat in onze samenleving nog steeds niet is gerealiseerd, is in de scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap dan ook een feit. Jongens en meisjes krijgen er dezelfde kansen en kunnen zich zonder uitzondering inschrijven voor om het even welke opleiding.

Openheid

Door het pluralistisch karakter van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap leren kinderen en jongeren beter omgaan met andere meningen en overtuigingen en worden vooroordelen in de kiem gesmoord. Openheid en respect voor andere opvattingen en culturen zijn, zeker met het oog op de toekomst, van essentieel belang.

Zelfstandigheid

De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap vormen geen meelopers, maar jonge mensen met pit en een behoorlijke dosis zelfvertrouwen. Kinderen en jongeren zelfstandig leren denken en beslissingen nemen is een uitdaging die een totale inzet vergt. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap schrikt er niet voor terug.

Pedagogisch project van onze school

Het Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas voedt jonge mensen op tot jongeren die in staat zijn hun toekomst zinvol gestalte te geven. De school draagt humane waarden als verdraagzaamheid, zelfrespect en verantwoordelijkheid tegenover eigen handelen hoog in het vaandel. Ze besteedt heel wat aandacht aan hoffelijkheid en beleefdheid.

Daarnaast slaagt onze school erin onderwijs op hoog niveau aan te bieden. Alle vakken worden met de grootste zorg onderwezen. Een uitstekend leerkrachtenteam zorgt ervoor zich regelmatig bij te scholen in de meest recente evoluties op leerinhoudelijk en onderwijskundig vlak. Tevens tracht onze school haar didactisch materiaal steeds op peil te houden. Daardoor slaagt ze erin haar afgestudeerden te laten doordringen tot de hoogste niveaus in de maatschappij. Menig bekende Vlaming uit de universitaire, politieke, artistieke en bedrijfswereld behoort tot onze afgestudeerden.

De goede en zelfs uitstekende resultaten die onze leerlingen in diverse wedstrijden behalen, zijn een levend bewijs van het hoge onderwijspeil. De talrijke uitstappen en projecten die onze school organiseert, illustreren onze aandacht voor de algemene ontwikkeling van de jongeren. Het Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas is een gunstige start voor de verdere studies en het latere beroepsleven. Het is tevens een school waar leerlingen zich veilig voelen, zichzelf leren uitdrukken en hun eigen mening gefundeerd leren formuleren.