Mini onderneming

Een minionderneming

De beweging Jonge Ondernemingen ontstond in 1919 in de Verenigde Staten.In België bestaat ze sedert 1997. Het is de bedoeling van de beweging om jongeren nuttige ervaring te laten opdoen, vooraleer ze in het echte bedrijfsleven stappen. Dat daartoe zin voor initiatief en verantwoordelijkheid dient te worden aangewakkerd, is evident..

Een minionderneming heeft tot doel de studerende jongeren tijdig vertrouwd te maken met het ondernemerschap. Ze probeert hun  zin te geven om later een eigen zaak op te starten.

Overal in België en ook in verschillende andere landen beheren jongeren gedurende enkele uren per week “hun bedrijf”. Precies zoals in het echte bedrijfsleven plaatsen ze aandelen, produceren en verkopen een product, houden hun boekhouding bij, berekenen de kostprijs en stellen jaarrekeningen op die ze dan voordtellen op algemene vergaderingen van de aandeelhouders.

Voor wie ?

Wie mee wil werken in een minionderneming moet tussen 16 en 25 jaar oud zijn en zich volledig aan het project verbinden. Er kan geen sprake zijn van vroegtijdig stoppen; men vraagt vrijwillige inzet en medewerking tot het einde van het project. Ben je minderjarig, dan is de toelating van je ouders noodzakelijk. En tenslotte: het inschrijvingsgeld bedraagt 8 euro. Het gaat dan echter ook om een boeiende en vormende ervaring.

Het Vlajo, de Vlaamse Jonge Ondernemingen, zorgt voor informatie en coördinatie. Het begeleidt ook de leerkrachten op de scholen.

Welke partijen zijn betrokken bij de minionderneming?

De Kamer van Koophandel neemt de taak van de staat op zich. Dat betekent dat ze de controle op zich neemt van alle verzonden documenten ( b.v. aan- en verkoopfacturen, btw-aangifte, lonen, presentielijsten e.d.)

De coördinator vertegenwoordigt Vlajo. Hij is de verbindingspersoon  tussen het Vlajo en de jonge ondernemers. Tenminste een keer per maand neemt hij contact met de minionderneming op. Die kan dan op haar beurt voor alle problemen bij hem terecht.. Vlajo oefent via de coördinator toezicht uit op de activiteiten van de minionderneming

Een leerkracht wordt de leercoach. Het woord zegt het zelf, hij coacht de jongeren doorheen de onderneming. Hij is altijd beschikbaar.

De kritische blik gaat uit van de peter. Hij weet hoe het er in het echte bedrijfsleven aan toe gaat en laat de jonge ondernemers van zijn ervaring genieten.

Tijdens de eerste algemene vergadering stellen de aandeelhouders twee personen  aan die de boekhouding zullen controleren. Zij zijn de rekeningscommissarissen. 

Structuur van de minionderneming

Oprichters van en actieve deelnemers aan de minionderneming zijn de juniorondernemers zelf. Zij engageren zich om mee te werken tot de dag van de vereffening. Zij zorgen voor het kapitaal van de onderneming. Daartoe koopt elk van hen een aandeel van 10 euro en verkoopt er 5 andere. Samen vormen ze de Raad van Bestuur. Elke deelnemer heeft binnen de onderneming zijn eigen functie..

Elke aandeelhouder bezit één aandeel. De aandeelhouders worden drie keer per jaar samengeroepen voor een algemene vergadering.

De werking van de minionderneming wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Hij vergadert telkens de gedelegeerd bestuurder daarom vraagt of ten minste één keer per maand. De Raad beslist welk product wordt geproduceerd, bepaalt de bezoldiging van de deelnemers, regelt de verkiezing van de leden van het directiecomité. Verder neemt hij alle beslisingen omtrent de uitgaven en eventuele andere afspraken.

Het dagelijkse bestuur is in handen van het directiecomité dat één keer per week samenkomt. Die vergadering wordt bijgewoond door een leerkracht-raadgever.

Duur van de minionderneming

De minionderneming werkt gedurende acht à negen maanden. Daarna wordt ze vereffend. De aandelen worden aan de aandeelhouders terugbetaald, als hun vereffeningswaarde ten minste 2,48 euro bedraagt.

Link

Vlaamse Jonge Ondernemingen