Milieuzorg op school

MOS-BELEID

INLEIDING

In het schooljaar 2005-2006 stapte onze school in het project MOS, Milieuzorg Op School. Een school die instapt in het MOS-project engageert zich om een educatief verantwoorde milieuzorgwerking een duidelijke plaats te geven op school en in het schoolbeleid. Onze school wil zo op een structurele manier werken rond milieu. MOS-scholen kunnen zo het MOS-logo behalen en uithangen in de school.

mos logo.png

Het logo bestaat uit drie luiken. Pas als de school de drie luiken in haar bezit heeft, is het logo volledig. Na het behalen van het 3de luik kan de school vervolgens streven naar de Groene Vlag. Deze wordt uitgereikt aan scholen die kunnen bewijzen dat ze de geleverde milieu-inspanningen voor het behalen van het 3de logo vol kunnen houden. Na toekenning behoort de school twee schooljaren tot het select groepje van Groene Vlag-scholen. Een school kan constant Groene Vlag-school blijven door telkens opnieuw deel te nemen.

Een goed milieubeleid kan echter pas slagen als zowel leerlingen, leerkrachten, directie, het ondersteunend personeel en het onderhoudspersoneel dit beleid ondersteunen en mee helpen uitwerken. De betrokkenheid van de leerlingen staat centraal in dit project. Zij moeten het gevoel krijgen dat de milieuacties van hen zijn, niet enkel voor hen.

HET MOS-TEAM

Om een goed beleid uit te stippelen en hieraan milieuacties te koppelen werd tijdens het schooljaar 2005-2006 een MOS-team opgericht. Dit team vormt sindsdien de milieudenktank van de school. Het bestaat uit geëngageerde leerlingen, ondersteund door gemotiveerde leerkrachten. De samenstelling van het team ondergaat door in- en uitstroom van leerlingen wijzigingen, maar er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar continuïteit.

Momenteel bestaat het team uit de leerkrachten Mevr. Van Poucke I., Mevr. Pauwels A., Mevr. Van Hoorick M., Mevr. Bats I., Mevr. Lebeer K., Dhr. Pauwels P., Dhr. Oostveen D., Dhr. Mathyssens B. en Dhr. Lambrecht S, aangevuld met leerkrachten uit alle graden en onderwijsvormen.

 

HISTORIEK

Tijdens het aanvangsschooljaar 2005-2006 werd de klemtoon van het project MOS vooral gelegd op het voorkomen van water- en energieverspilling, het beperken van afval en het verbannen van zwerfvuil. Deze initiatieven werden in juni 2006 beloond met een eerste MOS-logo.

Tijdens het schooljaar 2006-2007 werden dezelfde problemen aangepakt. De reeds gerealiseerde initiatieven werden verder gezet en uitgediept om het draagvlak van het project zo breed mogelijk te maken, zowel binnen als buiten de school. Deze inspanningen leidden in juni 2007 tot een tweede MOS-logo.

Om het derde MOS-logo te behalen werden de MOS-activiteiten uitgebreid op schoolniveau, klasniveau en omgevingsniveau. De acties van de voorgaande jaren werden verder gezet, uitgediept en gecommuniceerd via Punaise en de website van de school. Alle leerlingen en het hele schoolteam werden bij deze acties betrokken. Het 3de MOS-logo werd in juni 2009 in de wacht gesleept.

Het behalen van de Groene Vlag werd tot hiertoe niet gerealiseerd. Dat betekent geenszins dat het milieubeleid werd teruggeschroefd. Integendeel, de school maakt verder werk van nieuwe initiatieven en het MOS-team draait op volle toeren. Zo werd er een MOS Facebookpagina opgericht, waarin het MOS-team nieuwe acties aankondigt en foto’s van gerealiseerde projecten publiceert. In het huidige schooljaar werd er zelfs een MOS promotiefilmpje opgenomen door het MOS-team, dat zichtbaar is op de website van de school en op de Facebookpagina. Er werd een nieuw MOS-logo ontworpen door de leerlingen van toegepaste beeldende kunsten en er kwamen MOS-stickers. Op regelmatige basis worden er in de school affiches opgehangen, die nieuwe acties aankondigen en milieuzorg op school promoten. MOS vormt ook steevast een agendapunt in de leerlingenraad.

 

REEDS GEREALISEERDE INITIATIEVEN

De volgende acties werden de voorbije schooljaren gerealiseerd op schoolniveau, klasniveau en omgevingsniveau.

Sommige acties werden niet alleen in het kader van MOS, maar ook in het kader van het gezondheidsbeleid, gerealiseerd. Deze twee initiatieven sluiten qua doelstellingen goed bij elkaar aan.

KLASNIVEAU

 • Het bedelen van brooddozen in het eerste jaar om het gebruik van een brooddoos te stimuleren en het gebruik van aluminiumfolie en plastiek te ontraden.
 • Het organiseren van een studie-uitstappen naar het Bastion VIII te Dendermonde met het derde jaar ASO en TSO.
 • Het deelnemen aan Wereldwaterdag ‘Walk for Water’ met alle leerlingen van de tweede graad met fruitbedeling.

SCHOOLNIVEAU

 • Het plaatsen van een teller op het stookoliereservoir.
 • Het plaatsen van lichttimers en sensoren in de gangen en de overdekte speelplaatsen en van hoogrendementsbeglazing in alle gebouwen.
 • Het installeren van zonnepanelen op de daken van de school.
 • Het gebruik van gerecycleerd papier en recto-versokopieën stimuleren.
 • Het in kaart brengen van het energie- en waterverbruik in de school door het controleren van de meterstanden.
 • Het selectief verzamelen van afval op school.
 • Het inzamelen van gebruikte batterijen op het economaat.
 • Het deelnemen aan de dikketruiendagen met daaraan ludieke acties gekoppeld.
 • Het organiseren van een fietsweek met fruitbedeling.
 • Het organiseren van een waterproefactie met leiding- en flessenwater, waarbij leerlingen en leerkrachten verschillende soorten water blind proeven en aangeven welk water het lekkerst smaakt.
 • Het organiseren van een ‘ijs-actie’ waarbij leerlingen geld inzetten op de smeltsnelheid van een blok ijs met daaraan een ijsjesverkoop gekoppeld.
 • Het lanceren van het Air@school-project waarbij gepeild wordt naar de luchtkwaliteit in de verschillende leslokalen.
 • Het deelnemen aan het project ‘loop naar de pomp’ met alle leerlingen van de school.
 • Het opstellen en afnemen van een enquête i.v.m. het watergebruik van de leerlingen van de school.

OMGEVINGSNIVEAU

 • Het oproepen van ouders om toe te zien op hun eigen energie- en waterverbruik en het voorkomen van verkwisting ervan.
 • Het uitvoeren van studie-uitstappen tijdens het weekend voor leerlingen en ouders zoals de kerncentrale van Doel, het wadlopen in het Verdronken Land en de ecofietstocht, het windturbinepark en het Zwin.
 • Het inzamelen van oude kledij voor ‘moeders voor moeders’.
 • Het organiseren van autoluwe schooldagen voor personeel, leerlingen en ouders.

TOEKOMSTVISIE

Omdat MOS ervoor kiest voornamelijk leerlinggestuurd te werken, liggen de toekomstige beleidslijnen niet echt vast. Uiteraard werken we verder op de lijnen die in het verleden werden uitgezet.