IKZ-beleid

IKZ-beleid (Interne kwaliteitszorg)

Het KA heeft voortdurend aandacht voor kwaliteitszorg en dit uit zich op verschillende gebieden.

Zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs is immers onze kernopdracht en we willen via een systematische manier van werken onze processen aanpakken.

Om dit doel te realiseren, organiseren we activiteiten die we plannen, uitvoeren en evalueren.

Via de PDCA-cirkel wordt de kwaliteit van de acties gecheckt en bijgestuurd.

IKZ.png

1. Aansturen en opvolgen van onderwijskundig handelen.

1.1    Vakgroepwerking

De vakgroepen worden aangestuurd via de directie die o.a. de agendapunten bepaalt.

Op Smartschool wordt een vaste structuur aangeboden voor de verslaggeving, het vakdossier en de leerlijnen.

De vakgroep onderzoekt de examens op leerplanrealisatie, vergelijkt en bespreekt de examenvragen  en analyseert  daarnaast de examenresultaten. Met behulp van de foutenanalyse worden remediëringstrajecten opgesteld.

De directie bepaalt de vergaderfrequentie en controleert persoonlijk of via Smartschool de inhoud van de vergaderingen.

1.2    Functioneringsgesprekken

De directie bezoekt op regelmatige basis lessen en organiseert aansluitend functioneringsgesprekken waarin o.a. volgende onderwerpen ter sprake komen: activerende werkvormen, evaluatie, uitstappen, vakoverschrijdende samenwerking, nascholing, …

2. Smartschool als onderdeel van IKZ

2.1    Mogelijkheden

De introductie van dit digitale leerplatform heeft gezorgd  voor een betere communicatie tussen  en een grotere bereikbaarheid van directie, leerkrachten, leerlingen en in de toekomst ook voor de ouders. Het is een belangrijk controle-orgaan voor de directie en heeft aan de vakgroepen een duidelijke mappenstructuur bezorgd.

2.2    Jaarvorderingsplannen

De digitale jaarvorderingsplannen kunnen zorgen voor een goede planning en spreiding van de leerplandoelen en een controle erop. De templates werden gemaakt door de vakgroepen. Ook de vakoverschrijdende eindtermen die binnen de lessen worden gerealiseerd,  worden hiermee geregistreerd. Voor het registreren van de behaalde VOETen wordt een plan ontwikkeld.

2.3    Leerlingenvolgsysteem

Een duidelijk leerlingenvolgsysteem op Smartschool dat up-to-date wordt gehouden door opvoeders, leerlingenbegeleiders en leerkrachten geeft een volledig beeld van de leerling, kan zorgen voor een betere doorstroming en oriëntering van alle leerlingen en bevat volgende informatie:

 • notities leerlingenbegeleiding (leren/studeren en psycho-sociaal)
 • overzicht leerlingloopbaan (beslissing einde schooljaar en verslagen klassenraden)
 • tuchtfiches
 • overzicht orde en tucht (verwijdering uit de les, tuchtklassenraden, sanctioneringsoverzicht)
 • GON – begeleiding
 • leerstoornissen
 • medische info
 • spijbelen en problematische afwezigheden
 • extra ondersteuning ( huiswerkklas en remediëring)
 • talenbeleid
 • verslagen oudercontact/oudergesprek
 • klasnotities

3. Evaluatie als onderdeel van IKZ

Evaluatie krijgt de laatste jaren heel wat aandacht op onze school.

De bedoeling is om de resultaten van de leerlingen gedetailleerd weer te geven en zo ook te kunnen differentiëren, remediëren en oriënteren. Dat gebeurt aan de hand van berekende medianen tijdens examenperiodes waaraan voor de individuele leerling die onderpresteert remediëringstrajecten gekoppeld worden. (remediëringscontracten, portfolio, verplichte digistudie)

Er werden visieteksten ontwikkeld (voor freinet- en traditioneel onderwijs) en in de B-stroom werd permanente evaluatie geïntroduceerd. (implementatie 1B in 2012-2013, in 2013-2014 volgt 2B)

Er werd een protocol voor de klassenraden ontwikkeld en ook de evaluatie van GIP en van onderzoekscompetentie worden bijgestuurd.  

Bovendien nemen attituderapporten een prominente plaats in bij de evaluatie van het dagelijks werk.

Voor GIP en stage worden uniforme evaluatiedocumenten ontwikkeld.

4. GOK- en talenbeleid als onderdeel van IKZ

De uitgebreide GOK-werking legt de nadruk op talenbeleid, socio-emotionele begeleiding , leerling- en ouderparticipatie en preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden.

Het KA als dyslexievriendelijke school zorgt voor individuele begeleidingsplannen en de huisstijl werd aangepast.

En in het kader van het talenbeleid werd een website ontwikkeld ’we leren schrijven’.

Bovendien zijn er nu begeleidingsplannen voor leerstoornissen in ontwikkeling en begeleidt de G-coach jonge leerkrachten en leerkrachten met een negatieve mediaan in het kader van het geletterdheidsbeleid.

Taal- en huiswerkklassen maken nu inherent deel uit van de remediëringtrajecten van leerlingen.

Het nieuwe centrale GOK – thema is leerling- en ouderparticipatie en de communicatie met ouders is verhoogd. Via de nieuwsbrief voor ouders zijn die beter op de hoogte van wat op school gebeurt  en worden ze ook gestimuleerd om naar het oudercontact

te komen. De stijl van het schoolreglement wordt onder de loep genomen om zo meer ouders te bereiken en de verstaanbaarheid te verhogen. 

5. ICT-infrastructuur als onderdeel van IKZ

De ICT – infrastructuur is aan een stevige uitbreiding toe.

Er wordt in de mate van het mogelijke in pc’s en een draadloos netwerk geïnvesteerd. Meer en meer lokalen zijn uitgerust met een beamer en een 2de mediatheek wordt ingericht.

6. Input-output als onderdeel van IKZ

Er wordt een ernstige inspanning geleverd om via interne en externe gegevens een beeld te schetsen van de leerlingen van de school om op die manier efficiënte remediëringstrajecten op te stellen en heroriënteringsadviezen te formuleren.

De resultaten van oud-leerlingen worden uitgebreider in kaart gebracht.

In samenwerking met de PBD wordt een traject uitgestippeld om met deze gegevens

aan de slag te gaan en het didactisch handelen van de leerkrachten bij te sturen.