ICT-beleid

a. Algemeen ICT-beleid

Op vlak van ICT streeft het KA ernaar om ICT-technologie optimaal te gebruiken met het oog op het dichten van de digitale kloof. Het beleid richt zich zowel op personeel als op leerlingen  en heeft tot doel leerlingen voor te bereiden op de huidige dynamische ICT-context van het vervolgonderwijs, personeel verder te professionaliseren en de school te laten aansluiten bij het levenslang leren in een toenemende digitaliserende maatschappij.

Concreet is het zo dat bijna elk lokaal voorzien is van minstens één computer voor de leerkrachten. Er zijn verschillende PC-lokalen verspreid over de campus die op momenten dat ze niet gebruikt worden voor specifieke ICT-lessen kunnen worden gereserveerd door leerkrachten van andere vakken. Op die manier kunnen ook zij ICT integreren in hun lessen. In de PAV-lokalen en Freinet-lokalen zijn een aantal computers voorzien omdat daar de nood aan ICT-geïntegreerd onderwijs nog veel groter is.

Voor leerlingen die thuis geen computer of internetaansluiting hebben werd in september 2012 de ‘Digistudie’ opgestart. Deze ‘Digistudie’ is alle schooldagen, behalve woensdag, toegankelijk van 12u tot 12u55 en van 15u40 tot 16u30 voor leerlingen die een computer nodig hebben om hun taken te maken onder toezicht of eventueel begeleiding van een leerkracht.

De ICT-coördinator op school is Steven Van Assche. Hij is het algemene aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met ICT.

Hij begeleidt leerkrachten op vlak van ICT. Hij fungeert ook als helpdesk voor hen. Verder herstelt hij hardware en beantwoordt hij vragen over software. In samenspraak met het economaat beslist hij over de aankoop van hard- en software. De netwerkplanning doet hij in samenspraak met de TA.

 

b. Smartschool voor leerkrachten

In maart 2009 werd er een digitaal leerplatform met interne communicatiemodule geïntroduceerd bij een 30-tal leerkrachten bij wijze van testfase. Dit systeem is ons ondertussen beter bekend als Smartschool. In deze eerste fase werd er vooral getest of dit systeem een handig medium was om binnen de school te communiceren en om documenten online te kunnen opslaan. In september 2009 kregen alle leerkrachten een Smartschool-account. Er werd geprobeerd om Smartschool te gebruiken voor alle interne communicatie. Zo werden de dienstnota’s hier gepubliceerd en konden leerkrachten elkaar gemakkelijk mailen via het berichtensysteem.

In 2010 kregen alle leerlingen een account waardoor de leerkrachten nu ook konden communiceren met hun leerlingen.

Op Smartschool werden vakken aangemaakt waarin leerkrachten agenda’s kunnen aanmaken, documenten kunnen opslaan. Dit heeft als voordeel dat leerkrachten hier remediëringsmateriaal en dergelijke kunnen delen met leerlingen.

In 2011 werd door de werkgroep evaluatie een leerlingvolgsysteem ontwikkeld dat binnen Smartschool werd uitgewerkt. In het leerlingvolgsysteem worden volgende onderwerpen opgenomen en verzameld:

 • Leerlingbegeleiding/leerkracht: In dit onderdeel geeft de cel leerlingenbegeleiding informatie over de opvolging leerlingen zowel op vlak van leren/studeren als op psycho-sociaal vlak. Indien er vertrouwelijke informatie werd gegeven door de leerling wordt er gewoon melding gemaakt van een gesprek. De cel leerlingenbegeleiding zorgt voor een maandelijks overzicht van de leerlingen die opgevolgd worden. Dit overzicht publiceren ze ook op Smartschool.
 • Leerlingloopbaan: In dit onderdeel wordt informatie ingegeven over vorige schooljaren, attesten, waarschuwingen en clausuleringen. Deze informatie kan ten allen tijde geraadpleegd worden door de leerkrachten. De klastitularis noteert hier na elke klassenraad een kort verslag.
 • Tuchtfiche: Hier kunnen tuchtfiches opgesteld worden en doorgestuurd worden naar de directie. Anderzijds krijg je hier een overzicht van de tuchtfiches van het huidige schooljaar.
 • Orde en tucht: In dit onderdeel vinden we drie onderwerpen terug.
 • Het eerste onderwerp is verwijdering uit de les. Leerkrachten die een leerling verwijderen uit de les dienen hier melding ervan te maken.
 • Het tweede deel is het sanctioneringsoverzicht. Hier maakt de adjunct-directeur een overzicht van alle sancties die reeds getroffen zijn met betrekking tot een leerling.
 • Het derde en laatste deeltje is tuchtklassenraad. Hier vind je verslagen van tuchtklassenraden.
 • GON-begeleiding: In dit gedeelte voert de GON-begeleiding informatie in voor leerkrachten.
 • Leerstoornissen: Hier wordt melding gemaakt van leerstoornissen als dyslexie en dergelijke. Bovendien vind je er de begeleidingsplannen en de evaluatie van die plannen terug.
 • Medische info: De mensen van het leerlingensecretariaat voeren hier eventuele medische informatie in.
 • Spijbelen en problematische afwezigheden.
 • Extra ondersteuning: Elke leerkracht moet hier melding maken van alle remediëringsacties die ze uitvoeren. De GOK-werkgroep voert informatie in over aanwezigheid in de huiswerkklas.
 • Talenbeleid: Hier vinden we de fiches terug met de resultaten van de Diataaltest en de opvolging hiervan. Het GOK-team is hier ook verantwoordelijk voor.
 • Verslag oudercontact: Leerkrachten voeren hier sinds 2012 een kort verslag in van de oudercontacten.

 

Ook voor de vakgroepen en het overleg binnen deze organen is Smartschool een belangrijk instrument geworden. Het biedt mogelijkheden tot het opslaan en delen van documenten zoals afspraken, verslagen van vergaderingen, vakdossier. Bovendien kan het gebruikt worden om lesmaterialen uit te wisselen.

De verantwoordelijke voor Smartschool binnen de school is Davy De Backer. Hij begeleidt leerkrachten en leerlingen bij het gebruik hiervan.

Op scholengroepniveau is Eddy De Block verantwoordelijk.

 

c. Smartschool voor leerlingen

Sinds 2010 heeft elke leerling van onze school een Smartschool-account.

Leerlingen kunnen dit medium gebruiken als communicatiemiddel, voor het opslaan van documenten en voor het afhalen van documenten die door leerkrachten voor hen ter beschikking worden gesteld (oefeningen, oplossingen van toetsen, examenleerstof,…).

Leerlingen kunnen hun taken ook digitaal doorsturen of uploaden via de speciaal daarvoor ontworpen tool.

Leerlingen van het 6de en 7de jaar BSO gebruiken Smartschool om een portfolio bij te houden van het werk dat ze leveren voor hun GIP. Zij vullen dit portfolio aan telkens ze aan hun GIP hebben gewerkt en de leerkrachten kunnen hun beoordelingen van de deeltaken erop zetten.

Er zijn strikte afspraken gemaakt met de leerlingen over het gebruik van Smartschool. Indien deze regels overtreden worden sanctioneert de adjunct-directeur de leerling(en) in kwestie.

 

d. Toekomstvisie

In het schooljaar 2009-2010 werd de mediatheek ingericht. Naast een uitgebreide bibliotheek met encyclopedieën, woordenboeken en tijdschriften kunnen leerkrachten er terecht om met hun leerlingen 8 pc’s te gebruiken. Bovendien is er sinds november 2012 een beamer geïnstalleerd. Het lokaal kan gereserveerd worden via smartschool. Ook de digistudie wordt daar ingericht.

Op termijn plant de school de inrichting van een tweede mediatheek en de vernieuwing van de computerlokalen.

Daarnaast willen we meer lokalen voorzien van beamers en draadloos internet.