Gebruiksvoorwaarden

Copyright

Deze website van het Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas is wettelijk beschermd door het auteursrecht, overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de wetten van 10 en 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

De domeinnamen www.atheneumsintniklaas.be, www.kasintniklaas.be , alle teksten, afbeeldingen, logo’s en andere items, alsook het concept, de structuur en de lay-out van deze website zijn het juridische en/of intellectuele eigendom van het Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas.

De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Kopiëren en/of verspreiden van deze informatie – geheel of gedeeltelijk en met welk middel, in welke vorm of op welke wijze dan ook – is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de oorspronkelijke gegevens op geen enkele manier worden gewijzigd. Publicatie van deze informatie op het internet is echter niet toegestaan. Neem bij twijfel contact op met de beheerder van deze website.

Op een andere website een hyperlink leggen naar deze website is toegestaan, op voorwaarde dat door het aanklikken van die hyperlink deze website in een nieuw venster wordt geopend en het internetadres van deze website duidelijk zichtbaar is.

Aansprakelijkheid

Hoewel aan de samenstelling van deze website de grootste zorg wordt besteed, is een onvolkomenheid nooit helemaal uit te sluiten. Hoe dan ook kunnen aan de informatie op deze website geen rechten ontleend worden. In geen enkel geval kan het Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas noch de beheerder van deze website aansprakelijk gesteld worden voor de nadelige gevolgen van eventuele fouten of onvolledigheden op deze website.

Het Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas en de beheerder van deze website stellen alles in het werk wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat deze website naar behoren functioneert. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en/of de correcte werking van deze website en kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die veroorzaakt zou worden door het gebruik van deze website.

Externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, worden alleen vermeld ter informatie en vallen geheel buiten de verantwoordelijkheid van het Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas en van de beheerder van deze website, die in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de werking, de vorm, de inhoud en/of de kwaliteit van die externe websites.

Privacybeleid

Om van deze website gebruik te kunnen maken hoeft de bezoeker zich op geen enkele manier te identificeren of te registreren. Op de server van deze website worden algemene statistieken bijgehouden over het aantal bezoekers, het tijdstip van de bezoeken, de bezochte pagina’s, de gebruikte zoektermen, het besturingssysteem en de internetbrowser van de bezoekers, maar deze statistieken zijn volledig anoniem en verzamelen geen informatie over de individuele bezoekers. Er worden op die manier dan ook geen persoonlijke gegevens verzameld noch verwerkt.

Wanneer u contact opneemt met de school kunnen wij in het bezit komen van bepaalde persoonlijke gegevens voor zover u ons die meedeelt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw verzoek te kunnen behandelen en worden slechts bewaard gedurende de termijn die voor dat doel nodig is. Ze worden hoe dan ook strikt vertrouwelijk behandeld en onder geen enkele voorwaarde aan derden doorgegeven. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens.

Contact

Voor vragen over of problemen met deze website kunt u contact opnemen met de webmaster van het Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas op het e-mailadres webmaster@kasintniklaas.be.