ASO-Freinetonderwijs

Elke dag graag leren

Op 1 september 2009 is het Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas gestart met een Freinetklas in het eerste leerjaar van de eerste graad. Op 1 september 2014 maken we het plaatje compleet met het tweede leerjaar van de derde graad. We hebben dan een volwaardige zesjarige structuur in onze Freinetafdeling op campus Tereken.

Een gemotiveerd team van leerkrachten biedt freinetonderwijs aan in een geborgen en huiselijke omgeving (campus Tereken – Villa da Vinci, de voormalige conciërgewoning).

De klas wordt bewust klein gehouden (max. 16 leerlingen), waardoor individuele begeleiding vanzelfsprekend wordt.

De leerplannen en eindtermen van de eerste graad A-stroom worden nauwlettend gevolgd en alle doelen worden verwezenlijkt via projecten en lessen.

Leerlingen uit de freinetklas worden getraind in competenties, betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin, principes die ook in het hoger onderwijs van vandaag sterk aan de orde zijn.

Waarom freinetonderwijs?

Leerlingen uit freinetscholen en leefscholen in het basisonderwijs en hun ouders in het Waasland zijn op zoek naar een vervolg in het secundair onderwijs. Maar ook ouders en leerlingen uit het traditioneel basisonderwijs die een vernieuwende aanpak verkiezen boven de traditionele, kunnen bij ons terecht.

De leerkrachten van de freinetklas zorgen voor een organisatie die de leerlingen kansen biedt om zich met succes en plezier te ontplooien tot mondige en verantwoordelijke mensen. De leerkrachten tonen, bieden aan, nemen leiding waar nodig, maar geven alle mogelijkheden aan leerlingen om zelf actief te leren en samen te werken.

De freinetbeweging heeft hulpmiddelen ontwikkeld om vanuit basisbehoeften als expressie, communicatie, creatie, vragen stellen … te komen tot effectief leren: kringgesprekken, vrije teksten, klaskrant, correspondentie via moderne communicatietechnologie, eigen creatief onderzoek en kleine projectgroepen, omgaan met veel documentatiemateriaal.

De leerlingen zijn mee verantwoordelijk voor het leven in de klasgroep, ze werken ook veel in groepjes samen. Via de klasraad leren ze conflicten bijleggen.

De freinetklas houdt rekening met het eigen leerritme en de eigen leerstijl van elke leerling. De leerkrachten garanderen dat alle leerlingen binnen hun persoonlijke mogelijkheden de leerstof doorlopen.

Visie op leren

In de freinetklas wordt gestreefd naar een sterke band tussen de leerstof en de realiteitsbeleving van de kinderen. Zo veel mogelijk leerinhouden worden binnen het projectmatig werken geplaatst en instructies en inoefenmomenten worden daaraan gerelateerd. De leraar vervult een complementaire rol in de verwerking van leerinhouden en het realiseren van differentiatie. Veel aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Onderwijs dat vertrekt vanuit de leerlingen

De werkvormen worden zodanig georganiseerd dat er maximale inbreng is vanuit de leefwereld en interesses van de leerlingen. Dit bevordert de mondigheid, de zelfwaardering en de motivatie.

Omgaan met verschillen

De verschillende leerinhouden en werkvormen worden afgestemd op de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Ook met de verschillen in leerstijlen wordt rekening gehouden. Op die manier kan elke leerling zich zo veel mogelijk ontwikkelen op eigen tempo en eigen niveau. Daarnaast hebben de leerlingen een open geest en tonen ze respect voor andersdenkenden.

Zelfbeeld en persoonlijkheidsvorming

Een positief zelfbeeld ontwikkelen en zelfmotivatie bevorderen is belangrijk in onze freinetklas. Dat gebeurt via leren door ervaren, door ontdekken en experimenteren, door zelf beleven en zelf sturen.

Grote sociale gerichtheid

Heterogeniteit is een meerwaarde. We zorgen voor een coöperatief leerklimaat waarin waardeontwikkeling centraal staat. De waarden van het pedagogisch project van het GO! worden sterk benadrukt: creativiteit, samenhorigheid, verdraagzaamheid, respect.

Groepsdynamiek

Leerkracht en leerlingen zijn één groep.

Leerkrachten werken onderling samen. Hun coöperatieve samenwerking komt tot uiting in de wekelijkse teamvergaderingen voor pedagogische en praktische zaken. Op die manier toont de leerkracht, vertrekkend van zijn handelen, de voordelen van het coöperatief leren aan.

Ook de ouders zijn partners van de school. Via de ouderraad worden zij betrokken bij het dagelijkse leven op school. Zij brengen deskundigheid mee en vergroten de band tussen de school en de wereld erbuiten.

Leerlingen leren van elkaar en besteden aandacht zowel aan de groep als aan het individu:

  • inrichting van de klas
  • werken aan gemeenschappelijke interesses en problemen
  • vrije expressie in een communicatief kader: kringen, vrije teksten, toonmomenten …
  • zelfstandig werken en leren: werkstukken, vrije werktijd
  • samen afspraken maken in de klasraad

Participatie

Naast de verplichte 32 lesuren wordt 1 lesuur extra ingericht: de klasraad. Daarin overleggen de leerlingen, kunnen ze voorstellen naar de klastitularis of naar de directie formuleren of kunnen ze meningsverschillen uitpraten. Via een beurtrol krijgen de leerlingen ook taken toegewezen; zo leren ze verantwoordelijkheid te nemen. Uiteraard zijn er vaste afspraken (zie schoolreglement), maar de leerlingen krijgen ook de gelegenheid om te zoeken naar haalbare oplossingen bij probleemsituaties.

Reflectie en zelfevaluatie

Een sterk uitgewerkt evaluatie- en zelfevaluatiesysteem is onontbeerlijk en geeft aanleiding tot overleg met alle betrokkenen.

De school als leefplek

Tijdens de maand september gaan we met de groep op tweedaagse: een uitgelezen moment voor leerlingen (en ouders ’s avonds) om elkaar door en door te leren kennen.

De relatie met de leerlingen is gelijkwaardig: er worden gemoedelijke aanspreekvormen gehanteerd.

Aandacht voor gezelligheid en huiselijke warmte op school is belangrijk, maar ook de moderne technologie is aanwezig (laptops, smartboard).