Communicatie met de ouders

Onze school vindt het heel belangrijk om ook de ouders actief te betrekken bij het schoolgebeuren.

Drie- tot viermaal per schooljaar worden de ouders via een brief of via de schoolagenda uitgenodigd voor een oudercontact om de resultaten van hun kinderen te bespreken met de klastitularis, de vakleerkrachten, de leerlingenbegeleiding, de directie en/of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Buiten de oudercontacten kan er in de loop van het schooljaar ook steeds een afspraak gemaakt worden met de directie, de leerlingenbegeleiding, de klastitularis, de vakleerkrachten en/of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding wanneer er zich een dringend probleem stelt of wanneer de ouders nood hebben aan een gesprek.

Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders is de klastitularis. Dat is de verantwoordelijke leerkracht voor een bepaalde klas. Bij hem of haar kan men terecht met vragen en problemen.

Het leerlingensecretariaat houdt zich voornamelijk bezig met administratieve taken, maar leerlingen en ouders kunnen er ook terecht met allerlei vragen over het schoolgebeuren.

De schoolagenda is een belangrijk communicatiemiddel tussen de school en de ouders. Men vindt er informatie over het lesrooster, de behandelde leerstof, te kennen lessen en te maken taken, maar ook mededelingen, nota’s van leerkrachten enz. Hij dient wekelijks nagekeken en ondertekend te worden door de ouders.

Daarnaast zijn er rapporten om de ouders op de hoogte te houden van de schoolse prestaties van hun kinderen. Op het rapport noteren de leerkrachten hun commentaar, eventueel aangevuld met een algemene commentaar van de klassenraad.

Ouders worden ook uitgenodigd op diverse activiteiten die vrijblijvend zijn, maar toch interessant om eens op een informele manier te spreken met de directie, de leerkrachten of collega-ouders.

Wie als ouder graag betrokken wordt in het schoolbeleid, kan lid worden van de oudervereniging. Samen met de directie worden er problemen besproken en wordt er gezocht naar een constructieve oplossing.