Bestuurs- en inspraakorganen

Bestuurs- en inspraakorganen

 • a.Organogram van de school
 • b. Pedagogisch college

  Het Pedagogisch College komt minstens 4 maal per jaar samen om adviezen te geven op pedagogisch vlak.
  Samenstelling:

  • Voorzitter: Mw. I. Bats
  • Directie
  • TAC/TA
  • Leerlingbegeleiding
  • Vertegenwoordiger Leerlingensecretariaat
  • Leerkrachten
 • c. Schoolraad

  De schoolraad heeft een adviserende functie op pedagogisch en structureel/organisatorisch vlak.
  De schoolraad is samengesteld uit:

  • Verkozen personeelsleden:
  • Mevr. A. Maes
  • Mevr. C. Maes
  • Verkozen ouders:
  • Mevr. B. Merckx (voorzitter)
  • Mevr. C. De Groote
  • Dhr. T. Everaert
  • Gecoöpteerde leden:
  • Mevr.  S. Van Huffel
  • Mevr. M. Verschelden (ondervoorzitter)

  Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

 • d. Basisoverlegcomité

  Het basisoverlegcomité behandelt veiligheid en welzijn op de werkvloer en andere personeelsaangelegenheden.

  Samenstelling:

  • Directie
  • Directiesecretariaat
  • TAC/TA
  • Economaat
  • Vertegenwoordiging vakbonden
 • e. Oudercomité KA

  Het oudercomité is samengesteld uit ouders van  leerlingen van alle afdelingen  en vestigingsplaatsen van onze school. Bij aanvang van het schooljaar worden de ouders via de informatiemap uitgenodigd om deel uit te maken van het oudercomité. Zij worden vooral betrokken bij het organiseren van naschoolse activiteiten en evenementen. Daarnaast organiseren zij zelf activiteiten om met de opbrengst de school materieel te ondersteunen.
  Tijdens de vergaderingen krijgen de ouders de kans te overleggen met elkaar en met de schoolleiding. Ze zullen altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. Het oudercomité stimuleert en denkt mee met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school.
  Voorzitter: dhr. Filip Smet

  Contact:

  e-mail: ouderraad website: http://oudercomite-kasn.blogspot.be/

 • f. Oudercomité Freinet

  Voorzitter: Mevr. C. De Groote

 • g. Denktank Freinet

  Voorzitter: Dhr. D. Gowie

 • h. Leerlingenraden

  In het KA zijn er twee leerlingenraden:
  De leerlingenraden : de leerlingenraden zijn de inspraakorganen en communicatiekanalen bij uitstek voor de leerlingen. Hier worden wensen, verzuchtingen, voorstellen,… van de leerlingen i.v.m. de totale werking van de school gebundeld. De in de vergaderingen getrokken conclusies en geformuleerde voorstellen worden doorgegeven aan en besproken met de directie.
  Leerlingenraad eerste graad

  • Begeleidende leerkrachten: Mevr. Goossens
  • Vaste groep van leerlingen die op vrijwillige basis een engagement aangaan voor ten minste één schooljaar
  • Daarnaast zijn alle leerlingen welkom om deel te nemen aan vergaderingen.

  Leerlingenraad tweede en derde graad

  • Begeleidende leerkrachten: Dhr. B. Matthyssens, Dhr. P. Seeldrayers
  • Vaste groep van leerlingen die op vrijwillige basis een engagement aangaan voor ten minste één schooljaar
  • Daarnaast zijn alle leerlingen welkom om deel te nemen aan vergaderingen.
 • i. Externe overlegorganen
  • I. i. Raad van bestuur

   De Raad van bestuur heeft volgende bevoegdheden: algemeen beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid en materieel en financieel beleid op het niveau van de scholengroep.

   Voorzitter: Mw. E. De Graef

  • II. College van directeurs

   Het College van directeurs doet het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk.

   Samenstelling:

   • Algemeen Directeur
   • Directeurs van de scholen van Scholengroep 17
   • CLB
  • III. Scholengemeenschap

   De school maakt deel uit van Scholengroep 17 met als algemeen Directeur Dhr. Guy Van Lancker

   Theo De Deckerlaan 2
   9140 Temse
   Tel. 03 790 18 80
   Fax 03 790 18 88
   E-mail: sgr17@g-o.be
   Website: www.sgr17.net

  • IV. Tussenoverleg Comité

   Op het niveau van de scholengemeenschappen worden over een aantal zaken afspraken gemaakt en onderhandelingen gevoerd.

   De onderhandelingscomités op het niveau van de scholengemeenschap zijn bevoegd voor volgende materies:

   • onderhandeling over de verdeling van de puntenenveloppe met betrekking tot het ondersteunend personeel
   • onderhandeling over de verdeling van het extra urenpakket over de scholen van de scholengemeenschap.
  • V. Lokaal overlegplatform

   Het Lokaal overlegplatform probeert alle leerlingen gelijke kansen te bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd tracht het LOP elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding tegen te gaan.
   http://www.lop.be/LOP/default.asp