Actie plan pesten

Omdat in onze school de leerlingen centraal staan en wij bekommerd zijn om hun welzijn, wordt pesten niet getolereerd.

Wat verstaan wij onder pesten?

Pesten is respectloos gedrag en betekent concreet:

  • kwetsende woorden
  • lichamelijk geweld
  • materiële schade
  • bedreiging of afpersing
  • bewust uitsluiten van anderen
  • stalken, intimideren … via gsm of computer

Dit is steeds een ongelijke machtsverhouding tussen pestkop en gepeste.

Melding van pesten

Pestgedrag wordt onmiddellijk gesignaleerd bij een leerkracht, de leerlingenbegeleiding of de adjunct-directeur.

Wanneer ouders bij hun kinderen signalen opvangen over pesten of gepest worden of wanneer zij hun kinderen horen vertellen over pestgedrag van anderen, kunnen zij dit melden aan de school.

Afspraken met de leerlingen

Als je pest

Na het gemelde incident volgt onmiddellijk een gesprek met de leerlingenbegeleiding en/of de adjunct-directeur, want het pestgedrag stopt nú!

Elke pestsituatie dient hersteld te worden. Het doel van dat gesprek is een voorstel tot herstel uit te werken (herstelcontract) dat wordt opgetekend en door de pestkoppen ondertekend.

Bij elk pestincident dat om een herstelcontract vraagt, worden de ouders van de betrokken leerlingen verwittigd door de school.

Wanneer het herstelcontract niet wordt nageleefd en het pesten niet stopt, gaan wij over tot sancties (nota, strafstudie, uitsluiting – zie schoolreglement).

Materiële schade moet steeds vergoed worden door de pestkop.

Aan meepesten of aanstoken tot pesten tillen wij even zwaar als aan het pesten op zich!

Als je gepest wordt

Meld het voorval onmiddellijk aan een leerkracht, de leerlingenbegeleiding en/of de adjunct­directeur.

Elke melding wordt genoteerd in een pestdagboek. Wanneer driemaal dezelfde naam verschijnt in een week tijd, wordt de pestkop automatisch op het matje geroepen om het pestgedrag onmiddellijk te stoppen. Als dit niet baat, gaan wij over tot het opmaken van een herstelcontract in samenspraak met de leerlingenbegeleiding. Er verschijnt een nota in de agenda van de pestkop, maar een strafstudie is niet uitgesloten als het incident ernstig wordt geacht.

Als je mee pest

Durf uitkomen voor je eigen mening en laat je niet gebruiken door een pestkop. Zeg dat pesten nooit leuk is en alleen maar anderen kwetst, want pesten is nooit plagen. Als je voor je eigen mening uitkomt, oogst je vaak heel wat meer respect dan wanneer je de pestkop zomaar volgt.

Wanneer het uit de hand loopt, meld dan steeds de pesterijen aan een vriend(in), je ouders, een leerkracht of iemand die je vertrouwt. Hij of zij geeft zeker gevolg aan je klachten. Zij nemen het indien nodig van je over en zorgen dat het verholpen wordt.

Als je er iets aan wil doen

Omdat mensen hun mening omtrent pesten vaak niet durven uiten, maken we pesten mogelijk.

Laat naar de pestkop toe steeds je afkeuring blijken.

Laat de gepeste nooit alleen achter na een pestincident, maar betuig hem of haar je steun.

Indien er iets emstigs is gebeurd, spreek dan met de gepeste af wie de melding gaat doen.

Zorg ervoor dat de gepeste nooit geïsoleerd raakt na de feiten, maar blijf hem of haar bij de groep betrekken.

 

Pesten: weg met die pest!